ፅዕንዕንታ ስልክን ማሕበራዊ ድረ-ገፃትን ንምንታይ?

መቐለ ነሓሰ 24/2009(ድወት) ገለ እዋን ተንቀሳቓሲ ስልክና ረሲዕና፣ ተበላሽዩ ወይ ጠፊኡና ኮታስ ብዝኾነ ምኽንያት ንውሱን ግዘ ካብ ኢድና እንተሪሒቁ ዝጐደለና ነገር ከምዘሎ ፅዕንዕን ዶ? ይብለና።

ወይ ድማ ማሕበረሰባዊ ድረ-ገፃት ፌስቡክ ወት ይዊተር ከይተጠቀምና እንተውዒልና ህውኽ ህውኽ ዘብል ስምዒት’ዶ ይስመዓና?

እዚ ዓይነትይ ስምዒት እንተሃልዩና ሓሚምና ኣለና ማለት’ዩ ሽም ሕማምና ድማ ኖሞፎብያ ይብሃል።

ኖሞፎብያ ተንቀሳቓሲ ስልኪ ብዘይምሓዝን ዝለመድካዮ መራኸቢ ሜላ ብዘይምጥቃምን ዝፍጠር ፅዕንዕንታ ምዃኑ’ዩ ዝግለፅ።

ብርግፅ ዝለዓለን ዝተሓተን ምልክታት ኖሞፎብያ ከምዘሎ ብመፅናዕቲ ተረጋጊፁ እዩ።

ዝለዓለ ኖሞፎብያ ዘለዎ ሰብ ስልኪ ከይሓዘ ኣብ ዝወዓለሉ መዓልቲ ብሕታውነት ይስምዖ መንፈስ ቑጠዐ’ውን ይንፀባረቆ።

እቲ ዝተሓተ ኖሞፎብያ ዘለዎ ሰብ ድማ ውፅኢታዊ ከምዘይኮነን ምቾት ከምዝስኣነን ይስምዖ ስልኪ እንድሕርዘይሓዘ።

ወሓደ በዝሐ እቲ ስምዒት ኖሞፎብያ ብርኪ ሕማማት ልብን በዝሒ ደምን ክዓቢ ምኽንያት እዩ።

ስለዚ እዞም ምልክታት ኖሞፎብያ ከምዘለዉና እንተተገንዚብና ብሰብ ስራሕ ቴክኖሎጂ ዘምፃእናዮ ሕማም ባዕልና ከነውግዶ ቐሊል እዩ ዝኸውን።

ፈለማ ኣብ መዓልቲ ንውሱን ግዘ ስልክናን ማሕበራዊ ድረ-ገፃትን ዘይምጥቃም ቐፂሉ በብመዓልቱ ስልክና ንንውሕ ዝበሉ ስዓታት ምዕፃው ብድሕሪኡ ብዘይስልክን ማሕበረሰባዊ ድረ ገፃትን ምንባር ከምዝከኣል ምልምማድ ይከኣል።

እዞም ቐለልቲ መፍትሕታት ሕማም ፅዕንዕንታ ኢሉ’ውን ኣብ ስልክታትና ፅግዕተኛታት ምዃንና ዘዘኻኽረና ስምዒት ጠቕሊሉ ክጠፍእ ይሕግዙና ይብል ኣብዚ ዓውዲ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ሒዙ ዝወፀ ሕታም ሳይበር ሳይኮሎጂ።ድረ-ገፅ (Africa news)