ተመራመርቲ ዋህዮታት ስብሒ ኣካላትና ከይዓቢ ምክልኻል ከም ዝከኣል ኣረጋጊፆም።

መቐለ ሕዳር 27/2010(ድወት) እዞም ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ሕክምና ዩኒቨርስቲ ዋሽንግተን ተመራመርቲ ጥዕና ዝኾኑ ነቲ ብሓይሊ ስብሒ ዘማዕብል ዋህዮ ብምንቕቓሕ ንኸይዓብን ንፀገማት ዓቐኑ ዝሓለፈ ርጉዲ ንኸየቃልዕን ምክልኻል ከምዝኸኣሉ ኣረጋጊፆም ኣለው። እዚ ምርምር ኣብ ኣናፁ ፈተነ ዝተገብረሉ ኮይኑ ነተን ኣናፁ ተመጊብናዮም ሓያል ስብሒ ናይ ምፍጣር ዓቕምን ትሕዝቶን ዘለዎም ብርክት ዝብሉ መግብታት ክምግብዎን ዝፀንሑ ኮይኖም እቲ ዘማዕበልዎ ምንቕቓሕ ዋህዮታት ኣብተን ኣናፁ ተግባራዊ ገረምዎ እዮም። በዚ ድማ እተን ኣናፁ ክሰብሓን ክረጉዳን ኣይከኣላን። እዚ ውፅኢት ድማ ኣብ ደቂ ሰባት ተግባራዊ ንምግባር ዋላ ሓንቲ ዘፀግም ከም ዘይኮነ ገሊፆም እዮም።

እዚ ምርምር ኣብ ዩንቨርስቲ ዋሽንግተን ክካየድ እንከሎ ብሰለስተ መንገዲ እዩ ተሳሊጡ። እቲ ሓደ ምዕሩይ ዝኾነ ኣመጋግባ ኣናፁ ፣ እቲ ካልኣይ ቅልጡፍ ስብሒ ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ዘለዎም መግብታት ዝምገባ እሞ ድማ እቲ ሕክምናዊ ክትትል ማለት ውን ምንቕቓሕ ዋህዮታት ምስባሕ ዝተገብረለን እተን ኣብ ሳልሳይ ጉጅለ ዝቐረባ ደማ ተመገብቲ ሓያል ስብሒ ፈጠርቲ መግብታት ኮይነን ግን ሕክምናዊ ምክንኻን ዘይተገብረለን ነይረን። እቲ ንሸሞንተ ሰሙናት ዝተኻየደ ምርምር ውፅኢቱ እንትረአ እተን ሕክምናዊ ክትትል ማለት ውን ምንቕቓሕ ዋህዮታት ምስባሕ ዝተገብረለን ኣናፁ ምስተን ምዕሩይ ዝኾነ ኣመጋግባ ዝተኸተላ ኣናፁ ጥዕነአን ዝተሓለወ ክኾና ኪኢለን እየን። እተን ሓያል መጠን ስብሒ ዘለዎ ምግቢ ዝወሰዳ ኣናፁ ድማ ልክዑ ዝሓለፈ ርጉድን ፀገማት ጥዕናን ኣጋጢምወን እዩ።

እዞም ተመራመርቲ ኣብ ኣሜሪካ ጥራሕ እኳ ሲሶ ዝኣኽሉ መናእሰይ ብፀገማት ዓቐኑ ዝሓለፎ ርጉዲ ዝተጠቕዑ እዮም ይብሉ። ብዓመት ንሕክምና ዝወፅእ መጠን ገንዘብ ውን 147 ቢልዮን ዶላር ይግመት። እዚ ሓዱሽ ውፅኢት ምርምር ግን ሕሳርን ቅልጡፍን ኮይኑ ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ከድሕን ዝክእል ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለው።
ፍልፍል ሓበሬታ medical.net