ኣብ ገበን ግዕዝይና መሃንዲሳት ተኣሲሮም

መቐለ ሕዳር 28/2010(ድወት) ስልጣኖም ብዘይ ኣገባብ ብምጥቃም ገንዘብ ህዝብን መንግስትን ንውልቀ ረብሐኦም ዘውዓሉ ኣብ ሞያ ምህንድስና ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት ከተማ ኣዳማ ብማእሰርቲን ገንዘብን ተቐፂዖም፡፡

ሕድሪ ህዝብን መንግስትን ዝበልዑ እቶም ተኸሲሶምስ ተፈሪድዎም፡፡

ካብ 2001-2008ዓ.ም ኣብ ከተማ ኣዳማ መሃንዲሳት ኮይኖም እንተገልግሉ ኣምሓዲርኩም ንዝግበኦ ዝግባእ መሬት ዓድሉ ተባሂሉ ብሞያን ስልጣንን ዝተውሃቦም መሬት ከምመሬት ዘይኮነስ ከምዝዝተኸሸነ ፀብሒ ዝቐረበሎም ጣይታ እናቕረሱ ከብዶምን ጅቡኦምን ከሕብጥሉ ፀኒሖም፡፡

ቃሕ ዝበሎም መሬት ከምቃሕትኦም ካብ ሕጊ ወፃኢ እናዓደሉ ሰብ ዘይብሉ መሬትኳ ከይኣኽሎም ብሕሱም ስስዐ ኣብ ውዑይ ዕዳጋ ኣትዮም በዓል ዋና ኣብዘለዋ መሬት ተይተረፈ ኣብ ዝባኑ ካርታ ዋንነት እናዳለው ኣብ ሃይሃይታ ዕዳጋ እንካ ሃባ ኣትዮም፡፡

ምስ መሬት ብዝተዛመደ ይዕበ ይንኣስ ጉዳይ ብባዕሎምን ኣጋፈርቶምን ኣቢሎም ብላዕ ከይተቐበሉ ዝቐልዕዎ መዝገብ፣ሃሰስ ዝህልዎ ካርታ የብሎም ዝብኢ ቐትሪ ኮይኖም ገንዘብ ተገልጋሊ ሓይኾም፡፡

ካብ መሸጣ ሊዝ ዝርከብን ገንዘብ መሬት ኣዳማ መሬቶም እምበር መሬት ህዝብን መንግስትን ምዃኑ ምሕሳብ ክሳብ ዝኣብእዮም “ብኣምፅእ” ዝተኸተበት ኣፎም ዘይናቶም ገንዘብ ኣብናቶም ጂባን ደፍተር ባንኮምን ፀፍፂፎምዎ፡፡

ሕሉፍ ሓሊፍዎም ድማ መሬት ረኺበ ጉጂ ክትክል ንዝበለ ተገልጋሊ “ኣባና የለን ዝበሃል የለን” ብምባል ኣብ መሬት ዘይወርድ ካርታ ስሪሖም ተኣሊሹ ዘይርከብ ዘየለ መሬት ሂብናካ ኢሎም ሸይጦም፡፡

8 ዓመታት ህድእ በል በሃሊ ዘይብሎም “በሎ” ዝበሉዋ ተግባር ግዕዝይና ተነቒሕሎምስ ተኸሲሶም፡፡

ብመሰረት እዚ ጉዳዮም ዘፃረየ ቤት ፍርዲ ኣዳማ ኣካል እዚ ገበን ዝኾኑ መስፍን ተስፋዮ ማእሰርቲ 5 ዓመትን 6ሽሕ ቅርሽን ሙሉነህ ባልቻ 4 ዓመት 5 ኣዋርሕን ማእሰርቲ ምስ መቕፃዕቲ 5ሽሕ ቅርሺ ፍፁም ንፉሰ፣ሳህሉ ግርማን ስሽታየ ደመሳ ዝተብሃሉ ድማ ብቐሊል ማእሰርቲ አ ኣዋርሕ ፈሪድዎም፡፡

ኣሰሮም ዘይተረኸቡ ተስፋየ እጀታን ኣብዩ ሞጀን ኣብ ዘየለውሉ ፅኑዕ ማእሰርቲ 6 ዓመትን 130ሽሕ ቅርሺን ነፍስ ወከፎም ክቕፅዑ ተፈሪድዎም’ዩ ከምፀብፃብ ኢዜኣሸ፡፡

ንሰብ ብገንዘብ እንትዕድሉ ንዓናውን ኢሎም ሒዞምዎ ዝገበረ 1ሽሕ ትርብዒት ሜትሮ ቦታ ድማ “ዘይናትኩም” ተባሂሎም ናብ ዝምልከቶ ክምለስ ተገይሩ እዩ፡፡