ህፃናት ስራሕቶም ኣብ ደገ ኣብ ፀሓይ ብርሃን ዘከናውኑ እንተኾይኖም ኣብ ዓይኖም ንዝፍጠር ፀገም ምርኣይ ይንክየሎም ተባሂሉ።

20/04/2010 እዚ ብሰብ ሞያ ጥዕና ዝተውሃበ ማዕዳ ብፍላይ እቶም መሳርሕታት ኤሌክትሮኒክ ዝጥቀሙ ህፃናት ኣብ ደገ ኢሉ ውን ምሉእ ብርሃን ኣብ ዝኣትዎ ገዛ ክኾኑ እንተኺኢሎም ኣብ ኣዒንቶም ክፍጠር ዝኽእል ዝነበረ ናይ ምርኣይ ፀገም ክቅረፍ ከም ዝኽእል እዮም ገሊፆም ዘለው።

ተመራመርቲ ጥዕና ከም ዝገለፅዎ ናይዚ ዘበን ህፃናት ኣብ ስክሪን ኮምፒተራትን ስማርት ስልክታትን ተተኺሎም ዝውዕልሉ ዘለው ዕድል እናሰፍሐን እናተጋደደን ይመፅእ ስለዘሎ ኣብ ኣዒንቶም ፀገማት ምርኣይ ይስትውዓሉ ኣለው። ብፍላይ ተምሃሮ ቀዳማይ ብርኪ ኣብ እዋን መፅናዕቲ መፅሓፎም ኮነ ደፍተሮም ኣብ ዝገልፅሉ እዋን ብሰንኪ ኣብ ዋሕዲ ብርሃን ዘለዎ ቦታ ኮይኖም ኤሌክትሮኒክ መዘናግዕታት ንቴሌቭዥን ሓዊሱ ምጥቃሞም ሲዒቡ ኣዕንቶም እናደኸመ ምምፅኡ ንምርኣይ ይፅገሙ ከም ዘለው እዩ ተሓቢሩ ዘሎ።

ኣብ ኮሌጅ ለንደን ፕሮፌሰር ዝኾኑ ክሪስ ሃሞንድ እዚ ፀገም ብበዝሒ ኣብ ምብራቕ ኤዥያ ፣ ሲንጋፖር ፣ ታይዋንን ደቡብ ኮርያን ዝርከቡ ክሳብ 18 ዓመት ዝዕድመኦም ሰገናትን መናእሰያትን እቶም 90 ሚኢታዊ ኣብ ዋሕዲ ብርሃን ዘለዎ ከባቢ ኮይኖም ሞባይልን ካልኦት ቪድዮ እንርአሎም ኤሌክትሮኒካትን ምጥቃሞም ስዒቡ ኣብ ርሑቕ ዘሎ ነገር ኣማዕድዮም ከለልዩ ከም ዘይኽእሉ እዩ ብምፅናዕቲ ተረጋጊፁ ዘሎ።

ኣብ ኣውሮፓ ዝርከቡ ሰገናትን መናእሰያትን ውን ተመሳሳሊ ፀገም ዝበፅሖም ዘሎ ኮይኑ እቶም ካብ 40 ክሳብ 50 ሚኢታዊ ዝኾኑ ኣብ ርሑቐ ዘሎ ነገር ጠሚቶም ከለልዩ ኣብ ዘይኽእልሉ ደረጃ ምብፀሖም እዩ ተሓቢሩ። ፀገም ኣርሕቕካ ምርኣይ ካብ 20 ክፍለ ዘበን ናበዚ ኣብ ዘሎ እዋን ብ20 ክሳብ 30 ሚኢታዊ ከም ዝዓበየ እዩ ዝግለፅ።

እቲ ቅልጡፍ ዝበሃል ግን ኣብ ቀረባ ማለት ውን ኤሌክትሮኒካት ኣብ ዝበዝሕሉ እዋን ከም ዝኾነ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ።

እዚ ፀገም ዓይኒ ንምቕራይ ኮነ ንምንካይ ብፍላይ ኣብ ህፃናት ፣ ሰገናትን መናእሰያትን ሞባይል ክንጥቀም እንከለና ኣብ ደገ ምሉእ ብርሃን ፀሓይ ኣብ ዘለዎ ምዃን ተመራፂ እዩ። ከም ቴሌቭዥንን ኮምፒተራትን ኣብ እንጥቀመሉ እዋን ድማ ምሉእ ብርሃን ኣብ ዘለዎ ገዛ ምዃን ኢሉ ውን ደሚቕ መብራህቲ ምጥቃም እቲ ፀገም ክንኪ ይገብር እዩ ኢሎም ኣለው እቶም ተመራመርቲ።

ፍልፍል BBC