ጉያ ኣብ ማእኸላይ ዕድመ ንዝርከቡ ሰባት ጥዕና ልቦም ክሕሎ ከም ዝገብር ብመፅናዕቲ ተረጋጊፁ።

12/07/2010 ልብና ኣብ መጀመርያ 50ታት ዕድመ እቲ ኣብ ንእስነትና ዝነበረ ስሩዕ ስርሓ ካብ ምስራሕ ምቑጣብ ትጅምር ወይ ድማ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ዋላ ውን ምሉእ ጥዕናና ኣብ ዝተሓለወሉ እዋን ክትንኪ ትረአ ክብሉ ይገልፁ ሰብ ሞያ ጥዕና። ኣብ ማእኸል ሕክምና ዪኒቨርስቲ ቴክሳስ በዓል ሞያ ካርዲዮሎጂስት ስፖርት ዝኾኑ ዶክተር ቤን ሌቪን ከም ዝበልዎ እንተኾይኑ ድማ ጉያ ዘዘውትሩ ሰባት ኣብ ክሊ ዕድመ 50ታትን ልዕሊኡን ኮይኖም ጥዕና ልቦም ልክዕ ናይ መንእሰይ ኮይና ብዝጠንከረ መንገዲ ስርሓ ምስራሕ ከም እትኽእል ኣረጋጊፅና ኣለና ክብሉ ገሊፆም።

ካርዲዮሎጂስት ቤን ሌቪን ወሲኾም እቲ ኣብ ክሊ ዕድመ ንእስነት ኮይና እነዘውትሮ ጉያ ልብና ልክዕ ከም ናይ መንእሰይ ኮይና ን20 ዓመታት ክትቅፅል ከም ዘኽእላ ገሊፆም ኣለው። ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ማእኸላይ ዕድመ ዝርከቡ ሰባት ጉያ እንተዘውቲሮም ጥዕና ልቦም ናብ ንቡር ስርሓ ክትምለስ ከም ዝሕግዞም ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ማለት ልብና እቲ ዕድመ ተኸቲሉ ክስዕባ ዝነበረ ፀገም ክንክየላ ይኽእል ማለት እዩ።

ኣብ ማእኸላይ ዕድመ ኮይኖም ዝጎዩ ሰባት ኣብ ስርዓተ ምስትንፋስ ፣ ቱቦታትን ዝውውርን ደም ፣ ድኻም ልብን ካልኦት ዓበይቲ ሕማማትን ከየጋጥሞም ይከላኸል ይብል እዚ መፅናዕቲ። መፅናዕቱ ድማ ካብ 45 ክሳብ 64 ዓመት ኣብ ዝኾኑ ሰባት ኣካይድዎ ኣሎ። እዞም ካብ 45 ክሳብ 64 ዓመት ዝዕድመኦም ሰባት ድማ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ጉያ ኣዘውቲሮም ክሰርሑ ገይሩ ኣሎ እዚ ጉጅለ ተመራመርቲ። ውፅኢቱ ድማ እቶም ኣብ ክሊ ዕድመ 50ታት ዘለው ሰባት ልቦም ምስቶም ካብ 30 ክሳብ 35 ዓመት ዘለው ጥዕነኦም ዝተሓለው መናእሰያት ክመዓራረ ከም ዝኸኣለ ተረጋጊፁ ኣሎ።

ኣብ ኣሜሪካ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ማእኸል ሕክምና ደቂ ኣንስትዮ ዳሬክተር ዝኾና ካርዲዮሎጂስት ዶክተር ናይሳ ጎልድበርግ መፅናዕቲ ዶክተር ቤን ሌቪን ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ብፍላይ ኣብ ክሊ ዕድመ 40ታትን ልዕሊኡን እትርከቡ ሰባት ጉያ ኣዘውቲርኩም ጥዕና ልብኹምን ጥዕና ካልኦት ክፍሊ ኣካላትኩምን ክተውሕሱ ይግባእ ክብላ ምኽረን ኣመሓላሊፈን ኣለዋ።

ፍልፍል npr.org

ብኣክሊሉ ዘሚካኤል @ድወት

ድምፂ ወያነ ትግራይ
ምንጪ ፅፁይ ሓበሬታ!