መላእ ህዝቢ ሓቃዊ ሓበሬታ ብምሃብ ክቑፀር ኣለዎ ተባሂሉ…

መቐለ 06 መጋቢት 2011(ድምፂ ወያነ) ዕለት 29 መጋቢት ኣብ ዝጅምር ራብዓይ ሃገራዊ ቖፀራ ህዝብን ኣባይትን ኩሉ ዜጋ ክቑፀርን ከቑፅርን ይግባእ ተባሂሉ።

ኣብቲ 29 መጋቢት ጀሚሩ ን21 መዓልታት ዝፀንሕ ቖፀራ ህዝብን ኣባይትን ቅድሚ ፍርቂ ለይቲ 29 መጋቢት ዝተወለዱ ሕንጠያት ሓዊሱ ኩሉ ዜጋ ክቑፀር ከምዝግባእ እዩ ዝግለፅ።

ቀንዲ ዕላማ እዚ ቖፀራ በዝሒ ህዝቢ ካብ ምፍላጥ ዝሰገረ ትርጉም ከምዘለዎ እዩ ንዓብይ ውራይና ኣለና ባዕልና ብዝብል ብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝተዳለወ ፅሑፍ ዝሕብር።

ዕላማ ቖፀራ ህዝብን ኣባይትን ዘላቅነት ዘለዎ ማሕበረ-ቑጠባዊ ልምዓት ብምርግጋፅ ጠለብ ህዝቢ ንምምላእ ስእነት ስራሕ ንምንካይ ትልሚ ዴሞክራታይዜሽን ትራንስፎርሜሽን ንምዕዋት ብሓፈሻ ድማ ጉዕዞ ህዳሰ ዘግህዱ ፖሊስታትን ስትራቴጅታትን ንምሕንፃፅ ዘኽእሉ ጥሉል ሓበሬታ ንምርካብ እዩ።

ስለዝኾነ ድማ ይብል እቲ ብቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ዝተዳለወ ፅሑፍ ስለዝተቖፀርኩ ተረባሒ እዩ ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብዝካየድ ቖፀራ ኣብዝሃለወ ይሃሉ ኩሉ ትግራዋይ ንምዕባለ ትግራይ ይረብሕ እዩ ብዝብል ግንዛበ ክቑፀርን ከቑፅርን ይግባእ።

ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘሎ ትግራዋይ ዓርሱ እናተቖፀረ እዚ መደብ ንምዕዋት ድማ ብኹሉ ዓቕሙ ክረባረብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣገንዚቡ።